728x90 AdSpace

 • Latest News

  Monday, July 4, 2016

  Chile's Atacama Alien Turns Out To Be Mutated Human

  wegldud ldka;drfhka yuqjQ wÕ,a 6 msgilaj, Ôúhdf.a ksji wÕyref.ka u;=fjhsææ
  óg jir 13g fmr tkï 2003 Tlaf;dïn¾ ui 19 jk Èk Ñ,S ys wegldud ldka;drfhka wÕ,a 6 muK Wia jQ ñksia iajrEmhg iudk iajrEmhla we;s Ôúfhl=f.a wegiels,a,la fidhd .ekSug Tiald¾ uqfkdaia kï mqoa.,fhl= iu;a jqKd'

  f,dj mqrd uy;a wdkafoda,khla we;sl< fuu mqj; úYd, l;d nylg ,lajqKd'

  fndfyda fofkl= mejiqfõ fuh msgilaj, Ôúfhl=f.a úh yels njhs'

  tu isÿùug wod, ùäfhda mgh my;ska krUkak'


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Chile's Atacama Alien Turns Out To Be Mutated Human Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top