Canal found under Mayan temple could be gateway to afterlife


f,djla uú; lrñka wmdfha fodrgqj yuq fõ Mayan úydria:dkfhka yuqjQ ksula ke;s WuÕ fukak 
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.