728x90 AdSpace

 • Latest News

  Saturday, July 30, 2016

  Bad Father in Malaysia

  oreKq fjÉp msfhla" má.; lrñka nrm;, f,i ;ukaf.a orejkag l< mjla - ^Video&
  l=vd orejkag lrk úúO ysxik tl tl rgj,ska jd¾;d fjkjd' hqoaOh ksid" iuyr foudmshkaf.a jerÈ ksid mqxÑ orefjda ðú;fhka mjd jkaÈ f.jkjd'

  u,hdisfõ mqxÑ orefjda fokafkl=g ish mshd úiska uyd wudkqIsl úÈhg jo ysxid fok ùäfhdajla fï fjkfldg f*ianqla tfla m%isoaO fjñka mj;skjd'

  wms fï ùäfhda fmkajk talg iuyreka úúO foaj,a lshhs' ta;a fï f,dafla bkak iuyre f.dvla oreKqhs lshd lshkak fïl ;ud fyd|u ksoiqk''

  ixfõ§ ùäfhda iys; nj lreKdfjka i,lkak…

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Bad Father in Malaysia Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top