Ayat Shaikh - Performance - Episode 1 - July 23, 2016 - The Voice India Kids


l=udßhla jf.a ieris,d weú;a úksYaph uKav,h;a mqÿu l, fmdâäf.a yelshdj fldfyduo@ ^VIDEO
 Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.