728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, June 14, 2016

  Music teacher taught students what a strange lesson

  wuq;= mdvula b.ekajQ ix.S; .=rejrhdg isiqúhka l, foa - ùäfhda 
  mdvï W.kajk w;f¾ isiqúhkag ,sx.sl w;jr lrkak yo, n,kakflda jqkfoa 
  bkaÈhdfõ uOH m%foaYa ys ix.S;h b.ekaùfï ksr; .=rejrhl=g isiqúhka msßila myrfok whqre oelafjk ùäfhdajla wka;¾cd,hg ksl=;a ù ;sfnkjd'

  ta wod, .=rejrhd úiska tu isiqúhka wmfhdackh lsÍug W;aiy l< nj mjiñka'<br><br>;ukag W.kajñka isák w;r;=r ta iïnkaOfhka wkjYH n,mEï l< njhs Tjqka jeä ÿrg;a m%ldY lr we;af;a'

  Tjqka úiska wod, .=rejrhdg uyuÕ ìï oud myr ÿka whqre my;ska'

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Music teacher taught students what a strange lesson Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top