728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, June 7, 2016

  Lanka cheap car production - the cost of Sri Lanka that the car does it?

  wvq uqo,g ,xldfõ§ fudag¾ r:hla ksIamdokh lrhs - ,xldfõ wvqu uqo,g fok fudag¾ r:h fuh fjhso@
  lma,d fudag¾ia bkaviag%Sia uÕska foaYShj ksIamdokh l< kj;u bf,lafg%dksl fudag¾ r:h tys ksIamdol lms, o is,ajd uy;d Bfha uqo,a wud;HdxYh fj; /f.k ú;a rùlrekdkdhl weu;sjrhdg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej tys ndysr ;;a;ajh iy iqj myiq nj mÍlaId lr tys ke.S .uka lsÍug o wu;l  fkdl< weu;sjrhd fuu fudag¾ r:h fjf<|fmd<g ksl=;a lsÍug wjYH iyfhda.h ,nd §ug uu fmdfrdkaÿ jQ nj jd¾;d fõ

  ihqß fudag¾ r: iud.u m<uqjrg ksIamdokh l< 660cc yhsì%â fudag¾ r:ho fï jk úg t<s olajd ;sfí'  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Lanka cheap car production - the cost of Sri Lanka that the car does it? Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top