728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, June 28, 2016

  Five new Indian Car Safety zero!  w¨‍;au bkaÈhdkq fudag¾ r: myl wdrlaIdj ìxÿjhs æ
  f,dj ksIamdokh lrkq ,nk jdykj, wdrlaIdj ms<sn| fYa‚.; lsÍï isÿlrkq ,nk ì%;dkH iud.ula jk Global NCAP ^Global New Car Assessment Programme&wdh;kh ish kj;u jd¾;djla miq.sh od t<solajkq ,eîh'

  Bg wkqj bkaÈhdkq fudag¾ r: myl u.S wdrlaIdj mj;skafka b;du my< uÜgul nj wjOdrKh lr ;sfí' fudag¾ r:j, wdrlaIdj iïnkaOfhka isÿlrk ,o ;re ^Star& fYa‚.; lsÍïj, § fuu jdyk j¾. 5 g lsisÿ ;rejla ysñ ù fkd;sîu fuys we;s jvd;a úuis,su;a úh hq;= ;;a;ajhhs'

  fuf,i u.S wdrlaIdj ìxÿjg oud we;s fudag¾ r: my jkqfha Renault Kwid" Maruti Suzuki Celerio" Maruti Suzuki Eeco" Mahindra Scorpio iy Hyundai Eon hk fudag¾ r: j¾. myhs'

  fuu jdyk 5 iïnkaOfhka Global NCAP úiska ksl=;a lrk ,o iïmQ¾K wOHhk jd¾;d my; mßÈ oelaúh yelsh'


  Renault Kwid


  Maruti Suzuki Celerio
  Maruti Suzuki Eeco
  Mahindra Scorpio  Hyundai Eon

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Five new Indian Car Safety zero! Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top