Djokovic vs. Sharapova: The Challenge


Novak Djokovic iy Maria Sharapova f,dalfha wxl tfla fgksia l%Svlhs lrk w¨‍;au fi,a,u'
Novak Djokovic lshkafk i¾ìhdkq cd;sl fgksia Y+rfhla' tajf.au Maria Sharapova lshkafka reishdkq cd;sl fgksia Y+ßfhla'

fï fokak f,dal fYa‚.; lsÍïj, wxl 1 ia:dk Èkd.;a fokafkla'kuq;a Novak Djokovic g Sharapova w;ska mrdo fjkak isoaojqkd'yenehs ta fgksia ;rÕhlÈ fkdfõ'ta ùäfhdaj my;ska'''


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.