728x90 AdSpace

 • Latest News

  Saturday, June 4, 2016

  Delivery Boy Social Experiment Prank in India

   ldurhla ;=< ;re‚hla ÿIKh lrkak yeÿ ;reKfhl=g jev jr§
  úúO rgj,aj, lrmq Social Experiment .ek óg l,skq;a wm Thd,g fmkaj,d ;sfhkjd' fï Social Experiment f.dvlau lrkafka ldka;djkag isÿjk úúO widOdrK l%shdjka iunkaOjhs'

  ldka;djkag ysßyer" widOdrK jeäfhkau fjk rgla bkaÈhdj' ta jf.au ia;%S ÿIK iïnkaOfhkq;a wmg jeäfhkau mqj;a wykak" olskak ,efnkafk;a bkaÈhdfjka'

  fï <Õ§ Tn olskak we;s uyd ojdf,a ;re‚hla /f.k f.dia ÿIKh lrk isÿùula' ta fj,dfõ ljqre;a weh fjkqfjka bÈßm;a jqfK;a ke' b;ska fï ldrKdj ksid ldka;djkag isÿjk widOdkrKhka fjkqfjka ke.S isák whj fydhd.kak ;reKhka msßila l< Social Experiment tlla ;ud fï''


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Delivery Boy Social Experiment Prank in India Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top