728x90 AdSpace

 • Latest News

  Monday, May 30, 2016

  Shocking moment repair man

  ljodj;a ljqrej;a fkdys;k fohla tl ;reKfhl=g fj,d
  iuyr fjk wk;=re ;sfhkjd tajd fjk úÈhj;a wmsg ys;d.kak neye' tal ;;a;amrhla we;s ish,a, fjkia fjkak' wk;=re lshkafka wms ys;kafka ke;s fj,djla fjk úkdYhla'

  escalator ^.uka lrk ;rmamqj& tll w¨‍;a jeähd lghq;=j, ksr; fjñka isá ;reKfhl= tl mähla lvdf.k we;=,g jeá,d' ta fj,dfõ fï  escalator tl jevlr,d' fldfydu yß ;j t;k jev lrmq flfkla fïl kj;a;,d ;sfhkjd'

  fï isoaêh fj,d ;sfhkafka Ökfha''

  we;=f,a ysrfj,d ysáh fï ;reKhdj t<shg .kak lÜáh f.dvla uykais jqKd' Tyqg f.dvla widOHhs lsh,d ;ud Ök udOH jd¾;d lrkafka'


  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Shocking moment repair man Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top