728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, March 31, 2016

  Scientist found real unicorn fossil

  l.fõKd udhdjla fkdjk nj fy<sfõ - idlaIs fukak

   fuf;la mqrdjD;a;hla muKla njg ie,l=Kq l.fjakd keue;s i;a;ajhdf.a mqrdúoHd;aul idOl m<uqjrg ;yjqre lr .ekSug úoHd{hka iu;aj ;sfnkjd' wYajhl=g iudk tfy;a k<f,a w.la iys; fuu i;a;ajhd w;s fja.fhka Èjhd yels fuu i;a;ajhd f.!rjdkaú; i;a;ajhl= f,ihs kï lr we;af;a' tfy;a ta ms<sno mqrdjD;a; ienE lrñka l.fjakdf.a lilia:dkfhka yd ihsîßhdfjkqhs'fua tu fmdis, j, cdhdrEmhs'
  fua w;ßka ihsîßhdfjka yuqjQ fmdis, jir 360"000 la merKs w;r lilia:dkfhka fidhdf.k we;af;a  jir 26"000 la merks fmdis,hs' óg fmr joù .sh ueu;a ioaOka;hdf.a fmdis, fidhd.ekqfkao fuu l,dmfhkauhs'  ienE iajrEmfhka ks¾udKh lr we;s wdldrhhs'  wÈk ,o l.fjakdf.a nj ie,flk rEmhla'  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Scientist found real unicorn fossil Rating: 5 Reviewed By: Nimesha Piyumali
  Scroll to Top